Hair spa

Hair spa

  • HAIR WASHING MASSAGE:  180K
  • HAIR WASHING TREATMENT: 210K
  • HAIR MASK: 350K and up
  • HAIR TREATMENT REPAIR: 500K and up
  • FACE WASHING AND MASSAGE: 100K
  • FACE SCRUB: 120K
  • FACE MASK: 150K
  • HAIR DRY STYLE: 200K and up